11/21/2018 01:14:00 μ.μ.
0

Π Ρ Ο Σ  ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κύριε Πρόεδρε

Στις 19-11-2018 και περί ώρα 2:50 μ.μ έλαβα στο e-mail μου την από 16-11-2018 και με αρ. πρωτ. 308553/73808 πρόσκληση με την οποία μας καλείτε στην 21η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 21-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:30 μ.μ στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.

Επίσης τις εισηγήσεις των θεμάτων μου τις αποστείλατε ηλεκτρονικά στις 20-11-2018 και περί ώρα 11:10 π.μ.

Σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 οφείλατε την πρόσκληση να μου την αποστείλετε ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς μαζί με τις εισηγήσεις πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσατε να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση. Η ίδια δε ανωτέρω προθεσμία ορίζεται και στον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2.

Επειδή θεωρώ ότι δεν έχετε τηρήσει ως οφείλατε την νόμιμη προθεσμία αποστολής της πρόσκλησης και των εισηγήσεων, σας δηλώνω ότι δεν θα παρευρεθώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αιτούμαι την αναβολή του, προκειμένου να τηρηθούν όλες οι νόμιμες προθεσμίες και διαδικασίες.
 Παρακαλώ να αναγνωσθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο λόγος της απουσίας μου καθώς και το αίτημά μου.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Καλείστε στην 21η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 21 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

· ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

· ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

· ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Νίκου Γόντικα με θέμα: Συνθήκες πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο στην Τρίπολη.

2. Επικύρωση πρακτικών της 20ης, 21ης και 22ης /2017 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του ν.2882/2001 για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης συνολικού 278.103,70 τμ για την κατασκευή της ΜΕΑ – ΧΥΤΥ της ΠΕ Αρκαδίας που αποτελεί τμήμα του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ» .

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

4. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του ν.2882/2001 για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης συνολικού εμβαδού 91.050,96 τμ για την κατασκευή της ΜΕΑ – ΧΥΤΥ της ΠΕ Λακωνίας, που αποτελεί τμήμα του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετατόπιση – αναδιάταξη πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και την αδειοδότηση συνοδών έργων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Νήσος Άγιος Πέτρος» Δ.Ε. Σολυγείας Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχης κ.κ. Πελοπίδας Καλλίρης και Κωνσταντίνα Νικολάκου.

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετατόπιση – αναδιάταξη πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων καθώς και την αδειοδότηση συνοδών έργων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Νήσος Οβριός» Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Πελοπίδας Καλλίρης και Κωνσταντίνα Νικολάκου.

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 71253/2011/28-9-2015 (Ορθή Επανάληψη 11-11-2015) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γεν. Δ/ντή Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., που αφορά τη δραστηριότητα: «Ανακύκλωση Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), μετάλλων, πλαστικών και καλωδίων, ελέγχου και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ, επεξεργασίας υπολειμμάτων ΑΗΗΕ και θερμικής πυρολυτικής επεξεργασίας αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας, με συνοδό δραστηριότητα την κατασκευή και λειτουργία ιδιωτικής χρήσης σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά καύσιμα», της εταιρείας: «Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Παλαιό Χωριό», της Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, Νομού Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Μονάδα Καλλιέργειας και Επεξεργασίας φαρμακευτικής καννάβεως (ΟΜΚΕφκ)», της εταιρείας ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ, που βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ», της Δ.Κ. Εξαμιλίων, ΔΕ Κορινθίων, Δήμου Κορινθίων, Νομού Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

9. Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (2017-2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600016.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

10. Έγκριση 6ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Αρκαδίας έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας

11. Έγκριση 12ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ “Κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αρκαδίας”, με κωδικό 2014ΕΠ52600027 και ένταξη νέου υποέργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας

12. Έγκριση 10ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ», με κωδικό 2014ΕΠ52600010.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας

13. Έγκριση 5ης τροποποίησης κατανομής προϋπολογισμού και πιστώσεων υποέργων – ένταξη νέου υποέργου, σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2015ΕΠ52600003.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

14. Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600009 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και ένταξη νέου υποέργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

15. Έγκρισης 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600002 «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

16. Έγκριση 4ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Συντήρηση οδικού δικτύου νομού Αργολίδας (2017-2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600011.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων, για την υλοποίηση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης

18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ» βάση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και όπως έχει τροποποιηθεί, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου ‘ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ’ Δήμου Κορινθίων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης

19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Μητρόπολης Μεσσηνίας για την εκτέλεση του έργου: Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Μελιγαλά, Δήμου Οιχαλίας ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου

20. Έγκριση καθορισμού της έδρας «ΕΛΑΙΑ» και της καταχώρησής της στο Μηχανογραφικό Σύστημα Κωδικοποίησης Εδρών ΕΔΧ, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου

21. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, για το έργο: “Δειγματοληψία και διενέργεια αναλυτικών μελετών από χάλκινο άγαλμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

22. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης ΑΕΚΚ & λοιπών στερεών με επικίνδυνων αποβλήτων» ιδιοκτησίας κ. Ηλία Χασάπη, στη θέση «Περιστέρια» της ΤΚ Θάνα, ΔΕ Τρίπολης, Δ Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας και Κωνσταντίνα Νικολάκου.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  
ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.