11/29/2018 11:55:00 π.μ.
0

Η σύνταξη δασολογίου θεωρείται ως ένα από τα πρωτεύοντα εργαλεία για τη χάραξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης δασικής πολιτικής, ενώ για πρώτη φορά η κατοχύρωση των δασών στην Ελλάδα έχει στοιχεία βιώσιμης ανάπτυξης με περιβαλλοντικό πρόσημο.

Ο Δασικός Χάρτης, για πρώτη φορά θέτει συγκεκριμένες και σύντομες διαδικασίες για την επίλυση του δασικού προβλήματος της χώρας από παντός είδους αυθαιρεσίες, οικιστικές και επιχειρηματικές.

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι καταρχάς μια μεγάλη και αναγκαία για τη χώρα πρόοδος. Υλοποιεί συνταγματική επιταγή και νομοθετημένη διεθνή μας υποχρέωση και τα μεγάλα αναμενόμενα οφέλη της είναι η επιτάχυνση της εξέτασης επενδυτικών σχεδίων, μέσω της απλούστευσης της διαδικασίας χαρακτηρισμού του είδους μιας έκτασης και ο τερματισμός των καταπατήσεων σε βάρος των δημόσιων δασών για άλλες χρήσεις, οικοδόμηση ή καλλιέργεια.

Με την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών που αποτελεί συνταγματική και διεθνής υποχρέωση της χώρας αφενός, έχουμε έγκυρη καταγραφή της δασικής μας γης σε όλη τη χώρα, επίτευγμα μεγάλο και για την διαφύλαξη του φυσικού μας περιβάλλοντος και για την καλώς νοούμενη ανάπτυξη, αφετέρου εξασφαλίζεται η κατοχύρωση του δάσους στη χρήση γης. Κι αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να ξεπεραστεί η κοινά συνομολογημένη νοσηρή κατάσταση επί δεκαετίες, αποτέλεσμα του πελατειακού και κόμματο-κρατικού κράτους, που βασιζόταν στην εξειδικευμένη ατομικά ερμηνεία του Νόμου κατά περίπτωση.

Η κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών είναι βασικό έργο υποδομής, μακρόπνοο και απολύτως αναγκαίο όχι μόνο για την Δασική Υπηρεσία αλλά για το σύνολο τού Ελληνικού λαού και την Εθνική Οικονομία και με μεγάλη περιβαλλοντική αξία.

Από την κύρωση των δασικών χαρτών, προκύπτουν συνοπτικά τα εξής οφέλη:

Α. Γενικά

• Σαφής και χωρίς αμφισβήτηση προσδιορισμός και οριοθέτηση τού χώρου στον οποίο ισχύουν και εφαρμόζονται οι εν γένει διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Καθίστανται πλέον γνωστοί και καθορίζονται οι θεσμικοί όροι και οι δυνατότητες χειρισμού, προστασίας και ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών της χώρας.

• Με αυτήν την οριοθέτηση, η Πολιτεία είναι σε θέση να προβεί σε Εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα πάσης φύσεως δασικά εδάφη (δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις κ.λ.π.), τα οποία αποτελούν περίπου το 65-70% της εκτάσεως της Χώρας.

• Αποτελεί πλήρες αποδεικτικό υλικό και στοιχείο σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή, για τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτούς.

• Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγγραφών στις κτηματογραφήσεις τού Εθνικού Κτηματολογίου.

• Τέλος, εμφανίζεται μία πλήρης εικόνα όλων των καταπατήσεων δασικών εκτάσεων (δημόσιας γης) από τρίτους, από το 1945 μέχρι σήμερα και έτσι παρέχεται η δυνατότητα στην πολιτεία να προβεί σε ρυθμίσεις για λύση τού προβλήματος που ταλανίζει την Διοίκηση και τους διοικούμενους, με γνώμονα κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές παραμέτρους προς όφελος των πολιτών και τού Κράτους.

Β. Για τους πολίτες

• Άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτηση χωρίς καμία καθυστέρηση τού πολίτη με χρήση αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

• Εξυπηρετείται η ασφάλεια των συναλλαγών, βοηθώντας τον πολίτη με μια απλή διαδικασία να γνωρίζει αν το αντικείμενο της συναλλαγής είναι νόμιμο ή όχι, χωρίς να περιμένει την χρονοβόρα διαδικασία τού άρθρου 14 τού Ν. 998/79.

• Παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες υψηλής ακρίβειας.

• Εγκαθιδρύεται κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη.

• Απαλείφεται το ενδεχόμενο συναλλαγής με τη διοίκηση.

Γ. Για την διοίκηση

• Αξιόπιστη, έγκυρη, με συνεχή ενημέρωση και χωρίς καμία αμφισβήτηση, εξαγωγή πληροφορίας για τον χαρακτήρα και την ιδιοκτησιακή κατάσταση των εκτάσεων που διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία.

• Απελευθέρωση σημαντικότατου στελεχικού δυναμικού από την ενασχόληση με χρονοβόρες διαδικασίες χαρακτηρισμών και εξυπηρέτηση των άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

• Αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

• Αναβάθμιση τού επιπέδου ανταλλαγής πληροφοριών με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες διασφαλίζοντας την διαλειτουργικότητα.

• Διασφάλιση της αξιόπιστης παροχής στοιχείων που πηγάζουν από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

• Μείωση τού κόστους λειτουργίας της δασικής υπηρεσίας στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της και εν γένει των δημόσιων υπηρεσιών που έχουν συνάφεια και συνεργασία με αυτή.

• Με σαφή τον δασικό χώρο, προλαμβάνονται εύκολα οι πάσης φύσεως καταπατήσεις και παράνομες αλλαγές χρήσεις γης και αποφεύγονται οι «ύποπτες» καταστροφές των δασών, γεγονός τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας.

Η καθυστέρηση δεκαετιών και η συσσώρευση εκκρεμοτήτων, δεν οφείλεται μόνο, ούτε κυρίως, σε γραφειοκρατικά προβλήματα, αλλά στην επικράτηση όλα αυτά τα χρόνια μιας πελατειακής λογικής. Η απουσία δασικών χαρτών συνέβαλε στη συνέχιση των καταπατήσεων δημόσιας δασικής γης και των αυθαίρετων οικιστικών επεκτάσεων καθώς και στην σκόπιμη καταστροφή δασικών οικοσυστημάτων με εμπρησμούς και λαθραίες εκχερσώσεις.

Λυπούμαι βαθύτατα για τη στάση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων που αντί να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την οριστική, δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη θεσμική κατοχύρωση του δάσους, ουσιαστικά επέλεξαν τη διαιώνιση του προβλήματος προβάλλοντας την αναστολή στην εφαρμογή του Νόμου.

Τα όποια προβλήματα - σ' ένα θέμα που τώρα άνοιξε και έχει πολύχρονη αμαρτωλή διαχείριση στη χώρα μας - πρέπει να λυθούν στο πνεύμα και το γράμμα του Νόμου και με πρώτο στόχο την προστασία των δασών της χώρας.

Με την ενεργή συμμετοχή των δασικών υπηρεσιών επιτύχαμε την επίτευξη της ελαχιστοποίησης της σχετικής δαπάνης, η οποία δεν ξεπερνά τις 600.000 ευρώ, όταν με τις εκτιμήσεις τού προγενέστερου θεσμικού πλαισίου θα έφταναν ή και θα ξεπερνούσαν τα 7,4 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μια συμβολική αρχή, που όφειλε να είχε γίνει εδώ και δεκαετίες και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την προσπάθεια να αποκτήσει επιτέλους η χώρα μας Δασολόγιο, όπως επιβάλλουν η προστασία της φύσης, το Σύνταγμα και η στοιχειώδης απλή λογική για μια χώρα που ανήκει στο στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δημόσιες υπηρεσίες μας, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, αλλά και τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες για την συνεργασία τους ώστε σήμερα να έχουμε κυρωμένους χάρτες περίπου στο ένα τρίτο της έκτασης της χώρας.

Η προστασία των δασών πρέπει να αποτελεί υψίστης σημασίας προτεραιότητα για όλους μας και οφείλουμε να προτάξουμε, με κάθε μέσο, την προστασία του δασικού μας πλούτου.

Επόμενος στρατηγικός και τακτικός στόχος αποτελεί η δρομολόγηση διαδικασιών για την επιτυχημένη ολοκλήρωση και του Κτηματολογίου.
Δήμητρα Λυμπεροπούλου
Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου
Πρώην Ειδική Σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.