7/02/2018 02:21:00 μ.μ.
0
Από τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι το IΙΕΚ ΑΛΦΑ θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019- 117 υποτροφίες σπουδών στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας με κοινωνικoοικονομικά κριτήρια ήτοι εννιά (9) υποτροφίες για κάθε Περιφέρεια.

Οι υποτροφίες που αφορούν την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι :

 Δύο –ετήσιες – υποτροφίες στο Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ , σε όποιον από τους Τομείς Σπουδών επιλέξουν οι δικαιούχοι.

 Τρείς - υποτροφίες για Bachelor στο MEDITERRANEAN COLLEGE, σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων .

 Δύο πλήρεις –ετήσιες- υποτροφίες στ ο ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 ), επίσης σε πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι

 Δύο πλήρεις –ετήσιες - υποτροφίες στο MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES( Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2), σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων .

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στην Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Δ.Παπούλια επί της οδού Μαινάλου & Σέκερη Τρίπολη Τηλ. 2710234456 .

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 ώρες 08:30 πμ έως 16:00μμ (οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και ταχυδρομικά, με φαξ στο 2710234492 ή στο

e-mail:[email protected] ).


Δικαιολογητικά:

• Αίτηση / σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, Δ/νση Κατοικίας, Τηλέφωνα κινητό σταθερό κλπ και υποτροφία ή υποτροφίες που επιθυμούν να λάβουν ).

• Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

• Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ.

• Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τυχόν ανεργία των ίδιων ή των οικογενειών τους ως εξαρτώμενα μέλ.η

• Για Α.ΜΕΑ αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας.

• Οτιδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και κοινωνικής του κατάστασης και κρίνει ότι θα θεωρηθεί χρήσιμο κατά την επιλογή του από τον ΙΕΚ ΑΛΦΑ).

Σχετικά παραθέτουμε το ενημερωτικό έντυπο του ΙΕΚ ΑΛΦΑ (ακολουθεί ένα αρχείο).


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

τέταρτος χρόνος

Έτος 2018- 2019 - 117 υποτροφίες


I. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σύνολο 9 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. MEDITERRANEAN COLLEGE

• ΤΡΕΙΣ υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα)

Αξίας 5.600 € έκαστη για το α’ έτος σπουδών

• Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση, με βαθμολογία έτους >60%.

• Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150€).


2. ΙΕΚ ΑΛΦΑ

• Δύο ετήσιες υποτροφίες

Αξίας 3.000 € έκαστη.


3. ΑΛΦΑ επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

• Δύο πλήρεις -ετήσιες- υποτροφίες

Αξίας 6.000 € έκαστη.

4. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά

Βίου Μάθησης 2)

• Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)

Αξίας μέχρι 4.900 € έκαστη (αναλόγως το πρόγραμμα).

• Ειδικά για τα προγράμματα HND, διετούς φοίτησης, προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι κάλες βαθμολογικές τους επιδόσεις (βαθμολογία έτους > 60%).

• Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150€ έως 1.070€, ανάλογα με το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€).

II. OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

2. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies.

3. Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.

4. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί – σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.

5. Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.

6. Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.

7. Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.

8. Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.

9. Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) – ύψους 50€ - στο πρόγραμμα.

10. Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.

11. Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο - συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου- πρόγραμμα.

12. Μετά την ανάδειξη των υποτρόφων με Απόφαση της Περιφέρειας, η Περιφέρεια θα πρέπει να μας αποστείλει τη λίστα όλων των υποψηφίων για τις υποτροφίες, προκειμένου να προσφέρουμε ειδική έκπτωση στα δίδακτρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μας αποσταλούν τα εξής στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, τίτλος σπουδών (πχ. απόφοιτος ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ).


III. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Περιφέρεια.

2. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).

3. Η προκήρυξη των υποτροφιών, με όλους τους όρους/προϋποθέσειςκαι τη διαδικασία ανάδειξης των υποτρόφων, αλλά και η ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγέντων υποτρόφων,θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο της Περιφέρειας, αλλά και να δημοσιοποιείται στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

4. Η δημοσιότητα του θεσμού «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2018-2019» έχει διττό στόχο: α) την ανάδειξη του κοινωνικού έργου της Περιφέρειας και β) την ενημέρωση όλων των νέων της Περιφέρειας για τις υποτροφίες που παρέχουμε, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όλοι εκ των οποίων θα τύχουν σημαντικής έκπτωσης στα δίδακτρα, στην περίπτωση που δεν επιλεγούν.

5. Η κοινοποίηση των στοιχείων των υποτρόφων που θα επιλεγούν, αλλά και της λίστας όλων των υποψηφίων, θα πρέπει να γίνει στο e-mail: [email protected], έως και τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.