12/26/2015 09:30:00 π.μ.
0
Αιτήσεις για συνολικά σαράντα (40) θέσεις πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για το 2016 στους δήμους Άργους-Μυκηνών και Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας ξεκινούν από τις 4 Ιανουαρίου έως και τις 29 του ίδιου μήνα, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρου Τατούλη.
Την άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4264/2014, όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα
δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση η οποία συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου.
 Αν ο αριθμός των αιτήσεων αυτών είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου, οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη, στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αργολίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα:
 1. Αίτηση προς την Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αργολίδας, στην οποία να αναφέρεται το είδος των προϊόντων που επιθυμεί να πωλήσει
 2. Πιστοποιητικό ανεργίας
 3. Πιστοποιητικό:

  Αναπηρίας τουλάχιστον 50% ή τυφλών
  - Πολύτεκνων ή Τρίτεκτων
  - Ανάπηρων και θυμάτων του Ν.1370/44
  - Γονέων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία
  - Ομογενών Βορειοηπειρωτών και ομογενών παλιννοστούντων
  - Εγγραφής στα δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά
  - Απεξαρτημένων ατόμων
  4. Υπεύθυνη Δήλωση:
  - Ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
  - Ότι δεν είναι συνταξιούχος.
  5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και την προϋπόθεση έγκρισης της αδείας, την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση από τα παρακάτω:
  1. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού -αγροτικού οχήματος.
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
  3. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής
  δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος .
  4. Δύο (2) φωτογραφίες.
  5. Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για εγγραφή σ΄ αυτόν.
  6. Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο
  ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών
  7. Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών
  Επιπλέον δικαιολογητικά:
  8. Εφόσον υπάρχει αναπλήρωση κατατίθενται:
  - Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης για αναπλήρωση στο όχημα ή/ και βιβλιάριο υγείας για διάθεση τροφίμων –ποτών.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αργολίδας (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παρ. οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου, Ναύπλιο- Τηλ: 27523605012752360504 & 2752360508) και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερόμενων.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 4 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα
μέχρι και 29 Ιανουαρίου 2016,
 ημέρα Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και να αναφέρονται τα είδη προς πώληση εμπορευμάτων. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αργολίδας (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παρ. οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου, Ναύπλιο) και στα τηλέφωνα: 27523605012752360504 & 2752360508.
Σε περίπτωση μη κάλυψης του ανωτάτου αριθμού από τους ενδιαφερόμενους για την χορήγηση άδειας πλανόδιου υπαιθρίου εμπορίου, των εν λόγω επικυρωμένων αδειών από τον ΠεριφερειάρχηΠελοποννήσου, θα διενεργηθεί νέα Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος, προκειμένου να καλυφθούν ο εν λόγω προβλεπόμενος αριθμός αδειών στην ΠΕ Αργολίδας.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ' αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.